logo GerritsenOpleidingen

Algemene Voorwaarden Opleiding Typen op de Computer

 1. Inschrijving
 1. Inschrijving geschiedt met een volledig en ondertekend inschrijfformulier. Hiermee is een cursuscontract met Gerritsen Opleidingen aangegaan.
 2. Plaatsing in een opleiding geschiedt in volgorde van binnenkomst.
 3. Bij te veel inschrijvingen wordt mogelijk een opleiding aangeboden op een ander tijdstip. Hierover wordt overlegd met de inschrijvers.
 4. Bij te weinig inschrijvingen kan een opleiding worden geannuleerd.
 5. Binnen 2 weken na inschrijving kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Daarna is men tot 1 week voor aanvang van de cursus bij annulering 20% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering vanaf 1 week voorafgaand aan de start dient de eerste termijn te worden betaald.
 6. Gerritsen Opleidingen gaat vertrouwelijk om met alle vertrouwelijk verkregen informatie.
 1. Betaling
 1. Het cursusgeld kan worden voldaan in één of twee termijnen.
 2. De betaling vindt plaats via bankoverschrijving volgens aanwijzingen op het aanmeldformulier.
 3. De eerste termijn moet worden voldaan binnen vijf dagen nadat de definitieve startdatum aan de deelnemer bekend is gemaakt.
 4. De tweede termijn moet worden voldaan vijf dagen voor aanvang van de opleiding.
 5. Als een andere betalingsregeling wordt aangeboden wordt dit schriftelijk bekend gemaakt.
 6. Het niet volgen van lessen geeft geen ontheffing van de betalingsverplichtingen
 7. Kan wegens medische redenen de cursus niet worden gevolgd, kan deze na het overleggen van een medische verklaring, aan een cursus op een ander tijdstip (doch uiterlijk binnen 3 jaar na aanvang van de inschrijfdatum) worden deelgenomen. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
 8. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 9. Bij niet of niet tijdig betalen worden de administratiekosten en/of incassokosten bij u in rekening gebracht.
 1. Lesmateriaal
 1. Het lesmateriaal wordt tijdens de eerste les uitgereikt.
 2. Niets uit het lesmateriaal mag zonder van Gerritsen Opleidingen toestemming worden verveelvoudigd.
 3. Het gekleurde toetsenbord wordt tijdens de opleiding in bruikleen gegeven, het toetsenbord wordt tijdens de eerste les uitgereikt en moet aan het eind van de laatste les worden ingeleverd.
 4. Schade, door opzet of onoordeelkundig gebruik, aan in bruikleen gestelde apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).
 5. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van laptops van Gerritsen Opleidingen. De cursist behandelt deze zorgvuldig en brengt geen wijziging aan in de software van de laptop. Schade, door onoordeelkundig gebruik van de laptop wordt verhaald op de cursist.
 6. De cursist dient thuis op een eigen computer/laptop te oefenen. Het oefenprogramma werkt niet op een Apple computer.
 1. Lessen en examen
 1. De cursus bestaat uit 12 wekelijkse lessen van 1 uur inclusief proefexamen en examen.
 2. Gerritsen Opleidingen zorgt voor een goed verloop van de lessen, mocht onverhoopt een les niet door kunnen gaan wordt de cursist tijdig op de hoogte gesteld. De lessen kunnen ca. twee weken worden doorgeschoven.
 3. Gerritsen Opleidingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gerritsen Opleidingen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gerritsen Opleidingen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 5. Het proefexamen vindt plaats in les 11, het examen in les 12.
 6. Mocht het examen niet positief worden afgerond, dan heeft de cursist recht op eenmaal gratis herexamen. Voorwaarde is dat er wel regelmatig geoefend en huiswerk is ingeleverd. Gerritsen Opleidingen bepaalt of het huiswerk voldoende is.
 7. Daarnaast biedt Gerritsen Opleidingen de mogelijkheid op een later tijdstip een deel van de cursus nogmaals te volgen tegen gereduceerde kosten of tegen geringe kosten een proefexamen en herexamen te doen. De tarieven hiervan kunnen worden opgevraagd.
 1. Overige bepalingen
 1. Gelieve adreswijzigingen op tijd door te geven.
 2. Eventuele bijzondere omstandigheden van het kind (bijv. dyslexie) wordt voor de eerste les aan Gerritsen Opleidingen doorgegeven zodat daarmee tijdens de cursus rekening kan worden gehouden.
 3. Bij afwezigheid of ziekte dit doorgeven aan Gerritsen Opleidingen.
 4. Als door bijzondere omstandigheden een opleiding niet afgemaakt kan worden zoeken Gerritsen Opleidingen en cursist in overleg hier een oplossing voor.
 5. Mondelinge toezeggingen zijn uitsluitend van kracht als Gerritsen Opleidingen deze schriftelijk heeft bevestigd.
 6. Het deelnemen aan de cursussen geschiedt geheel op eigen risico.
 7. Gerritsen Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.
 8. Het is mogelijk dat tijdens de cursussen of diploma uitreiking foto’s gemaakt worden door Gerritsen Opleidingen. Deze foto’s worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals website/internet e.d. Indien u hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent (Gerritsen Opleidingen, de van der Schuerenmarke 24, 8016 MA Zwolle) gaat Gerritsen Opleidingen er vanuit dat u hiermee akkoord gaat. Uiteraard kan ter plekke kenbaar gemaakt worden of u of uw kind al dan niet gefotografeerd wenst te/mag worden.